Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

V tomto dokumentu bychom vás chtěli informovat o zásadách, podle kterých zpracováváme vaše osobní údaje a analyzujeme některé aspekty chování návštěvníků našich webových stránek a o Vašich právech s tím souvisejících.


Informace o zpracování a ochraně osobních údajů
Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za svou prvořadou povinnost.
S osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy dbáme o jejich náležitou ochranu.


Od 25. 5. 2018 nabývá účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).

Správce osobních údajů:
Elektrika.info s.r.o., se sídlem Bezručova 1377/7, 664 51, Šlapanice u Brna
IČ: 25525832, DIČ: CZ25525832 (dále jen „správce“)
Správce vaše údaje shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování.

Rozsah zpracování osobních údajů:
Osobní údaje shromažďuje v rozsahu nezbytně nutném, které jste poskytly při přihlašování nebo verifikování účtu na portálech Elektrika v rámci osobního jednání, přihlášením na portálech Elektrika, nebo zasláním potřebných dokumentů poštou. V tomto případě po ověření účtu na portálech Elektrika nadále osobní údaje zaslané k účelu ověření odbornosti a totožnosti se nezpracovávají a po verifikování účtu tyto dokumenty skartovány.

Shromažďují se informace o vás různé druhy osobních údajů v závislosti na tom, jaké produkty a služby na portálech Elektrika používáte.


Osobní údaje, které zpracováváme, mohou být:
•    e-mail
•    jméno, příjmení
•    odbornost
•    IP adresa

A dále údaje, které se získávají automaticky na základě toho, že procházíte stránky jednotlivých částí částí portálu..

Typicky jde:
cookies
webová stránka, z níž jste na naše webové stránky přišli;
IP adresa;
datum přístupu a doba přístupu;
vyhledávací dotazy;
kód odpovědi http a https;
přenášené skupiny dat;
údaj o prohlížeči a operačním systému počítače.


Osobní údaje jsou takové údaje, pomocí kterých vás lze přímo či nepřímo identifikovat. Osobní údaje také zahrnují anonymní údaje, které jsou propojené s údaji, pomocí kterých vás lze přímo či nepřímo identifikovat. Mezi osobní údaje se nepočítají údaje, které byly nevratně anonymizovány nebo seskupeny tak, že z nich již nejsme schopni vás identifikovat, ať už v kombinaci s dalšími údaji či jinak.

Proč zpracováváme osobní údaje?
Obecně osobní údaje používáme k poskytování, zlepšování a vyvíjení našich služeb, pro účely komunikace s vámi, k nabízení cílené reklamy a služeb a k ochraně nás i našich uživatelů.
Důvod, proč jsou osobní údaje zpracovávány. Takovým důvodem může být např. plnění smlouvy, správa uživatelských účtů, vyřizování podnětů a stížností, zasílání obchodních sdělení (newsletterů) či zobrazování reklam na základě zájmů zákazníků; vaše údaje používáme i pro to, abychom vám oznamovali stav objednávky a upozorňovali vás na případné změny.
Vaše osobní údaje předáváme třetí straně v případě vašich objednávek služeb nebo informačních podkladů. Po předání se vaše osobní údaje u nás po třech měsících automaticky mažou. U každého takového předání je uvedeno, kdo objednávku a data přebírá a stává se správcem předaných osobních údajů.

Jste povinni nám osobní údaje předávat?
Osobní údaje, které nám předáváte se svým souhlasem, je dobrovolné. Předání ostatních údajů vyžadujeme, jelikož jejich zpracování je nezbytné pro plnění našich pravidel pro vstup do uzavřených odborných částí portálu nebo ochranu našich oprávněných zájmů. Pokud nám takové údaje neposkytnete, nemůžete využívat služby nebo produkt, při kterém od vás osobní údaj vyžadujeme.


Zpracování osobních údajů pro účel komunikace se zákazníky, hodnocení spokojenosti, vyřizování podnětů, stížností a reklamací je odůvodněno naším oprávněným zájmem na možnosti komunikovat se zákazníky. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout. Rozhodnete-li se publikovat či doporučení v diskusním fóru, kterou máme vydat, činíte tak dobrovolně a my vaše údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.


Váš souhlas
Pokud je zpracování založeno na vašem souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání vašeho souhlasu nebude mít vliv v případě zákonnosti zpracování údajů, které proběhlo s vaším souhlasem předtím, než jste jej odvolali.


Doba uložení
Doba uložení údajů je dána dobou trvání vašeho souhlasu. Za odvolání souhlasu budeme považovat nepřihlášení se do zákaznického účtu po dobu 3 let.
Když svůj účet zrušíte, nejsme povinni vaše údaje uchovávat a bez postihu můžeme jakékoli nebo všechny vaše údaje smazat. Informace, které s vámi souvisí, však můžeme uchovávat, pokud věříme, že to je nezbytné pro prevenci podvodu nebo budoucího zneužití, pokud to vyžaduje zákon nebo pro legitimní účely, jakými jsou např. analýza neosobních informací, obnovení účtu, provádění auditu našich záznamů nebo prosazování našich smluvních práv a závazků.


Práva majitele osobních údajů
Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
Požádat správce o vysvětlení.
Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.

Je-li žádost subjektu údajů podle nařízení EU 679/2016 a Občanského zákona 89/2012 Sb.  shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů. Majitel údajů se může obrátit se svým podnětem na dozorový úřad přímo.
Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


Tento dokument bude pravidelně aktualizován.


ZPRAVODAJSTVÍTELEVIZEDISKUSEDOKUMENTYO NÁSKONTAKTY

Copyright © 1998-2023 Elektrika.info s.r.o. mail: redakce@elektrika.info tel.: +420 773 123 100

Přihlášení